Giỏ hàng

TUTORIALS

NOISE VÀ KHỬ NOISE TRONG VRAY NEXT FOR SKETCHUP
Hướng dẫn thông số FUR trong V-ray sketchup
Các vấn đề thường gặp khi sử dụng Sketchup Vray và cách xử lý
Hướng dẫn cài V-ray NEXT for SKETCHUP (V-ray 4.0)
Hướng dẫn tạo vật liệu kính và nước trong V-ray next for Sketchup
1 2